Försäkringsinnehåll

Beroende på om det är en skötselstation eller om man är återförsäljare så ingår det olika moment i grundförsäkringen. Behöver man ytterligare försäkringar utöver grundförsäkringen kan man även teckna till det. Du kan läsa mer om de olika momenten här nedan.

Grundförsäkring - Skötselstation

Ansvarsförsäkring

Försäkringen skyddar företaget mot skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av att verksamheten eller sålda produkter orsakar skada på person eller egendom. Vid skadeståndskrav åtar sig försäkringsgivaren att utreda och förhandla om skadeståndets storlek, föra talan samt betala det skadestånd som försäkringstagaren blir skyldig till.

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar kund eller besökare till den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller utan självrisk

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader för de rättsliga tvister som företaget är inblandad i. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

 

Grundförsäkring - Återförsäljare

Egendomsförsäkring

Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring som gäller vid plötslig och oförutsedd skada. Egendomen försäkras till fullvärdesbelopp, med begränsningar eller undantag för vissa skador.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen skyddar företaget mot skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av att verksamheten eller sålda produkter orsakar skada på person eller egendom. Vid skadeståndskrav åtar sig försäkringsgivaren att utreda och förhandla om skadeståndets storlek, föra talan samt betala det skadestånd som försäkringstagaren blir skyldig till.

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar kund eller besökare till den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller utan självrisk

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader för de rättsliga tvister som företaget är inblandad i. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

 

Tilläggsförsäkringar

Egendomsförsäkring

Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring som gäller vid plötslig och oförutsedd skada. Egendomen försäkras till fullvärdesbelopp, med begränsningar eller undantag för vissa skador.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen skyddar din rörelse och lämnar ersättning för avbrott som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada t ex brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Krisförsäkring

Butikspersonal riskerar att bli utsatta för för våld och hot av olika slag på sina arbetsplatser, till exempel i samband med rån. Krisförsäkringen ersätter behandlingskostnad till följd av t ex. rånskada, överfall eller inbrott. Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad person som drabbas av akut psykisk kris.

Överfallsförsäkring

Om personalen i tjänst blir utsatt för fysisk våld kan du med överfallsförsäkringen få ersättning för de personskador som uppkommit. Överfallsförsäkringen täcker även kostnader för läkarvård och förlorad inkomst.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Försäkringen gäller även för skada genom att någon olovligen gör sig skyldig till dataintrång enligt datalagen.

Kyl och frysförsäkring

Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd temperaturförändring eller utströmmande köldmedium på grund av oförutsedd händelse.

Fastighetsförsäkring

Egendomsförsäkringen kan utökas att även omfatta byggnader. Försäkringen gäller med allriskomfattning.

Tjänstereseförsäkring

Komplett reseförsäkring som ger egendoms-, läkekostnads- och olycksfallsskydd i samband med tjänsteresor både inrikes och utrikes.

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar försvarskostnader samt eventuellt skadestånd vid krav riktade mot VD och styrelse.

Biltvättansvarsförsäkring

Om du även har en biltvätt behöver du ett extra skydd. Försäkringen gäller för skador som tvätten kan orsaka kunders fordon. Givetvis behöver du inte förhandla med kunden utan det sköter försäkringsbolaget.