Etiska riktlinjer
Anställd personal hos oss har genom sin anställning och som representant för den professionella försäkringsförmedlarkåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga riktlinjer som beskrivs här. 


rsäkringsförmedlaren och klientens integritet
 • Förmedlaren har tystnadsplikt och respekterar förtroenden. 
 • Förmedlaren särbehandlar inte klienterna beroende på deras samhällsställning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

Försäkringsförmedlaren och uppdraget

 • Förmedlaren arbetar enbart inom det ansvarsområde som han har god kunskap och insikt i. 
 • Förmedlaren utför sitt uppdrag omsorgsfullt och med iaktagande av god försäkringsförmedlarsed. 
 • Förmedlaren dokumenterar skriftligen eller på annat sätt det uppdrag som erhållits. 
 • Förmedlaren är insatt i de lagar och förordningar som berör verksamheten. 
 • Förmedlaren företräder alltid uppdragsgivarens intressen och svarar för att all rådgivning sker på ett opartiskt och objektivt sätt. 
 • Förmedlaren ger kunden de råd och upplysningar som denne kan behöva för att bedöma sitt försäkringsbehov. 
 • Förmedlaren tillser att pengar och andra tillgångar som omhändertas för någon annans räkning hålls skilda från egna tillgångar. 
 • Förmedlaren är seriös i sin prissättning. 
 • Förmedlaren ger försäkringsgivarna all adekvat information om de aktuella riskerna som behövs för att dessa skall kunna lämna en korrekt offert.

Förmedlaren och samhället

 • Förmedlaren medverkar till att reklam och annan marknadsinformation inte innehåller framställningar i ord eller bild som direkt eller indirekt - genom antydningar, utelämnanden, oklarheter eller överdrivna påståenden - är ägnade att vilseleda kunden.