Vad är försäkringsförmedling?

Försäkringsförmedling är ett begrepp som innefattar betydligt mer än att se till att kund och försäkringsbolag ingår ett avtal. Försäkringsförmedling kräver tillstånd och sker under tillsyn av Finansinspektionen.

Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt:

  • lägga fram och föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås,
  • ​för någon annans räkning föreslå försäkringsavtal eller bistå vid förvaltning och fullgörande av avtal.
  • bistå vid förvaltning och fullgörande av avtal.

  Försäkringsförmedlare kan utföra sin verksamhet på följande sätt:

  • lämna råd som bygger på en opartisk analys, d v s råden bygger på en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal,
  • genom avtal åta sig att förmedla försäkringar uteslutande för ett eller flera försäkringsföretags räkning eller
  • förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag utan att opartisk analys genomförs och utan att avtal med försäkringsföretag finns.

Försäkringsförmedlaren kan också verka som anknuten försäkringsförmedlare till ett försäkringsföretag. Det innebär att förmedlaren träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter för deras räkning. De produkter som en anknuten förmedlare erbjuder får inte konkurrera med varandra. Försäkringsföretaget står skadeståndsansvarigt för sådan förmedling som en anknuten försäkringsförmedlare utför.   

Förmedlarens kund ska alltid informeras om på vilket sätt förmedlaren arbetar.  

En förmedlare som är medlem i SFM lämnar som huvudregel råd som bygger på en opartisk analys. I undantagsfall, och då i förhållande till viss produkt eller visst segment av marknaden, kan medlem i SFM verka utan att en opartisk analys ligger till grund för de råd som lämnas till kund.  

Som medlem i SFM har en försäkringsförmedlare möjlighet att vara anknutet ombud till värdepappersbolag, men däremot inte till försäkringsföretag.  

Förmedlare som lämnar råd på grundval av en opartisk analys har en speciell roll som möjliggör för kunden att erhålla ett skräddarsytt urval av hela marknadens utbud.  

Försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring är obligatorisk och ansluter till förmedlingsbegreppet. Förmedlare som bedriver verksamhet vid sidan av försäkringsförmedlingen saknar obligatorisk ansvarsförsäkring för den verksamheten.  

 

Ovanstående text är hämtad från Sfm:s hemsida.


Tillbaka till medlemssidan