Dessa försäkringar hanteras av vår samarbetspartner Optimal Advice.
Vid frågor kring försäkringarna tar du kontakt med deras gruppavdelning.

 

Gruppavdelning

Telefon: 040-685 84 00
E-post: gruppforsakring@optimaladvice.se
 

Ansökan Personförsäkring Optimal Advice
Premieblad Personförsäkring Optimal Advice
Villkor Gruppförsäkring

Villkorsförändringarna i ett urval

Olycksfallsförsäkring och Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  • Åldersavtrappningen vid medicinsk invaliditet börjar 10 år senare än tidigare.
  • Försäkringen omfattar inte längre försämring som inträffar 10 år eller senare från skadedagen.

Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och olycksfallsförsäkring, Barn- och ungdomsförsäkring

  • Maximalt försäkringsbelopp för beräkning av ärrersättning ändras från 20 till 10 prisbasbelopp.

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

  • Ersättningsgränsen för medicinskt motiverade hjälpmedel i samband med vård höjs från 1 500 till 2 500 kronor.

 


Sjukförsäkring

För den som blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta, kommer en del av inkomst-bortfallet att betalas via den allmänna sjukförsäkringen, i form av sjukpenning från Försäkringskassan.
I vissa fall betalar även arbetsgivaren ytterligare en sjukförsäkring för den an­ställde inom ramen för en tjänstepensionslösning. Ibland räcker det inte med detta skydd och då kan vår sjukförsäkring vara ett bra komplement.

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen ger ett mer komplett skydd än en
vanlig olycks­fallsförsäkring. Det är fler människor som blir invalidiserade på grund av sjukdom än på grund av olycksfall.

Euro Accidents Sjuk- och Olycksfallsförsäkring kan liknas med en helförsäkring för vuxna. Den täcker kostnader som uppstår i samband med en olycksfallsskada och ger även ersättning för invaliditet orsakat av olycksfall eller sjukdom. Med vår omtänksamma tolkning av olycksfallsbegreppet får man dessutom ett extra bra skydd.

Olycksfallsförsäkring

En olycka händer så lätt. Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med men en skada kan också få allvarliga konsekvenser och förändra vardagen.
Att teckna en olycksfallsförsäkring är att försäkra sig om tur i oturen.
Om du råkar ut för en skada som leder till en bestående invaliditet kan olycksfalls­försäkringen betala ut ett engångsbelopp för antingen medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Olycksfallsförsäkringen täcker också kostnader som kan uppstå i sam­band med en olycksfallsskada.

Livförsäkring med barnskydd

En livförsäkring skaffar man inte för sin egen skull utan för de som behöver dig mest - dina närmaste.

För den som har någon form av försörjningsansvar är det viktigt att veta att det allmänna skyddet i samhället inte tar något långsiktigt ansvar för de efterlevande som är kvar om någon avlider.

Ett dödsfall kan innebära stora förändringar för de efterlevande. En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till de närmaste och kan hjälpa till att lindra den finansiella omställningen.

Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

En livförsäkring skaffar man inte för sin egen skull utan för de som behöver dig mest - dina närmaste.

För den som har någon form av försörjningsansvar är det viktigt att veta att det allmänna skyddet i samhället inte tar något långsiktigt ansvar för de efterlevande som är kvar om någon avlider. Skyddet för anhöriga i samband med långtidssjukskrivning är också begränsat.

En Livförsäkring med Förtidskapital och Barnskydd ger ekonomisk trygghet till de närmaste och kan hjälpa till att lindra den finansiella omställningen som uppstår vid dödsfall eller långtidssjukskrivning.

Förtidskapitalet betalas ut om den försäkrade har haft en större nedsättning av sin arbetsförmåga under längre tid. Dödsfallskapitalet i Livförsäkringen kan utbetalas till valfri förmånstagare.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess ger snabb och enkel tillgång till privat specialistvård för att minska väntetider i syfte att förkorta sjukfrånvaro. PrivatAccess vårdgaranti ger tillgång till privat specialistvård inom sju arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.

Barn & ungdomsförsäkring 

Många tror att barnen är försäkrade via skola och dagis. Samhällets försäkring gäller oftast bara vid olycksfall, som inträffar på eller på väg till eller från skola och dagis, och ersättningen vid allvarlig sjukdom och skada är begränsad.

Därför är det viktigt att teckna en Barn- och ungdomsförsäkring som ger ersätt­ning vid bestående invaliditet och ger familjen en ekonomisk hjälp som underlät­tar vardagen vid en allvarlig skada eller sjukdom. Med vår omtänksamma tolkning av olycksfallsbegreppet får man ett extra bra skydd.