Så här fungerar ett uppdrag med Adekvat

Oberoendet

Adekvat Försäkring är en från försäkringsbolagen oberoende aktör och vi agerar på uppdrag av våra kunder. Vi är våra kunders oberoende inköpare av försäkring helt enkelt.

Förtroendet

Vi tar aldrig ett uppdrag för givet, eftersom vi vet att ett förtroende är något som vi måste förtjäna. Vårt starka engagemang och vår kunskap ska bidra till att kundens verksamhet fungerar så störningsfritt som möjligt.

Uppdragsavtal

Mellan oss och våra kunder upprättas ett avtal som tydligt definierar den service som vi ska leverera samt vad som åligger kunden att göra för att vi ska kunna leva upp till vårt åtagande. Till avtalet kopplas också i förekommande fall en mäklarfullmakt.

Kundteam

Vi utser ett anpassat kundteam åt varje kund. Teamets sammansättning beror på hur stor kunden är och omfattningen av uppdraget. Teamet består av rätt sammansättning av expertis både internt och vid behov även externa konsulter.


Vårt arbetssätt

Behovsanalys

Vi börjar alltid våra uppdrag med en grundlig analys av verksamhetens riskexponering och information inhämtas från kunden respektive försäkringsgivare angående skadestatistik, värderingar, teknisk information och en totalbild skapas av samtliga försäkringsbara intressen.

Kontinuerlig anbudsförfrågan

Vi gör löpande anbudsförfrågningar till relevanta potentiella försäkringsgivare och normalt intervall är vart tredje år. 

Offertanalys och villkorsjämförelse

När anbuden inkommit från de tillfrågade försäkringsbolagen gör vi en transparent anbudsanalys där vi redovisar skillnader i anbuden samt premie- och villkorsjämförelse.

Placering

Vi placerar försäkringarna i det försäkringsbolag kunden valt i samråd med oss.

Personlig och professionell uppföljning av försäkringarna

Vi vet att våra kunders verksamheter ständigt förändras vilket medför att försäkringsbehoven alltid skall anpassas och följas upp.

Försäkringsservice

Vi ger våra kunder service, oavsett vilka frågor det handlar om inom försäkring. Utöver löpande skötsel av försäkringar ger vi assistans vid skador, skadeförebyggande rådgivning samt information om förändringar i försäkringsvillkor och nya produkter.


Vi hjälper våra kunder med att köpa in försäkringar från samtliga försäkringsbolag, nationella som internationella, till rätt omfattning och pris.