Fakta, tillsyn och juridik

Juridisk person

Adekvat Försäkring AB
Organisationsnummer: 556621-1446
Adress: Storgatan 26, 352 31 Växjö
Bankgiro: 640 - 4800

Beståndsfördelning

Nedan finner du en sammanfattning av hur vår totala kundportfölj är allokerad per försäkringsbolag.
Beståndsfördelning uppdateras en gång om året i början av januari.

 

Försäkringspooler

För att skapa synergier och storköpsfördelar inom vår kundportfölj har vi valt att göra en ”samupphandling” inom några olika utvalda försäkringsområden. Dessa försäkringspooler har en samordnad gemensam förfallodag och vi upphandlar hela den aktuella försäkringspoolen med en treårsintervall. Fördelarna med dessa försäkringspooler blir att försäkringsgivarnas aptit och intresse ökar med volymen och därmed får vi bättre omfattning, pris och villkor. För närvarande har vi följande försäkringspooler aktiva.

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringsgivare: AIG
Nästa upphandling: 2019-11-01

Tjänstereseförsäkring

Försäkringsgivare: AIG
Nästa upphandling: 2019-11-01

Småföretagarförsäkring

Försäkringsgivare: Ålands Ömsesidiga
Nästa upphandling: 2020-12-01

Motorfordonsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector
Nästa upphandling: 2020-03-01

Registrering & tillsyn

Vår verksamhet är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring. För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Vår verksamhet står dessutom under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som vi tillhandahållit måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare hos oss som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.

Hit skickar du ditt ärende:

Adekvat Försäkring AB

Att: Klagomålsansvarig
Adress: Storgatan 26, 352 31 Växjö
info@adekvatforsakring.se 

Allmänna leveransvillkor och leveransbestämmelser

I våra allmänna leveransvillkor regleras vilka åtaganden och skyldigheter som åligger oss och kunden i ett ingånget uppdragsavtal. Vi har ett generellt övergripande leveransvillkor men även specifika leveransbestämmelser för enskilda gruppförsäkringslösningar eller poolförsäkringslösningar. Dessa leveransbestämmelser finner ni på respektive organisations medlemssidor alternativt under produktspecifika försäkringar här på hemsidan.

Här finner du våra allmänna leveransvillkor

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vår roll

Adekvat Försäkring har rollen som Personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter gentemot de grupper och förbund som vi slutit avtal med. För övriga, icke förbundsanslutna, kunder är Adekvat Försäkring Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för det uppdrag vi har gentemot kunden.

Personuppgifter och ändamål

De personuppgifter som vi hanterar kan exempelvis komma att innefatta namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och e-postadress. Vi inhämtar uppgifter både direkt från dig, från det förbund du är ansluten till samt från företag som du har en relation med, exempelvis försäkringsbolag. Syftet är att administrera försäkringar via medlemsorganisation, gruppförsäkringslösning eller utanför dessa ramar som traditionell kund.

Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och vårt uppdrag som försäkringsförmedlare samt för direktkontakt med de tjänstemän som bland annat handlägger försäkringsfrågor. Den lagliga grunden är genomförandet av det avtal vi har med kunden samt vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden. Personuppgifterna kan även användas för att nå ut till dig med information och erbjudanden om andra produkter och tjänster, till marknadsföringsändamål, statistik samt marknads-och kundanalyser.

Gallring och lagring

Personuppgifterna behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeanståndsanspråk kan framställas, normalt 10 år efter avtalstidens slut. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter och spar dem i enlighet med bokföringslagen.

Rätt att begära information

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter och godkännanden samt begära att få uppgifter rättade eller borttagna. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig så har du rätt att få information om vi gör det eller inte. Vänd dig då till din kontaktperson på företaget alternativt via mail till info@adekvatforsakring.se eller kontakta oss på tel. 0470-70 40 50.