Adekvat VD & Styrelseansvarsförsäkring


Kraven på företagsledare blir alltmer omfattande och även för privatägda bolag ökar riskerna för att en styrelseledamot personligen hålls ansvarig för felaktiga ledningsbeslut. Kraven kan komma från en mängd intressenter som aktieägare, kunder, långivare och konkurrenter och baseras på ett flertal skadegörande handlingar som till exempel brister vid finansiell rapportering, brott mot myndighetsföreskrifter och personalhantering. 

Adekvat VD & Styrelseansvarsförsäkring erbjuder ett skydd som tillvaratar företagledarnas intressen vid en eventuell tidsödande och kostsam skadeprocess.

Försäkringen tillhandahåller skydd för händelser som uppstått genom ett felaktigt agerande i tjänsten, såsom: 

  • Försummelse som orsakar företaget eller människor utanför företaget skada 
  • Överträdelse av förvaltningsuppdrag 
  • Dålig förvaltning 
  • Oriktighet eller försummelse vid lämnande av finansiell information 
  • Oriktig framställning 
  • Konkurs- eller insolvenssituationer 
  • Brott gentemot myndighetsföreskrift 
  • Felaktigt handhavande av personal
Adekvat VD & Styrelseansvarsförsäkring™ är framtagen specifikt för Adekvats kunder med ett av marknadens bredaste villkor och konkurrenskraftigaste premier. Här nedan finner du mer information om produkten.
 

Kontakta oss om du vill veta mer kring detta försäkringsområde eller teckna försäkring.