Hur fungerar det med fullmakt och uppdragsavtal?

 
Vad är en fullmakt?

Försäkringsförmedlare har ett ansvar för att han eller hon har den behörighet denne säger sig ha. För att försäkringsförmedlaren ska kunna företräda kunden gentemot försäkringsbolagen ställer kunden ut en fullmakt, en behörighetshandling, som utvisar att förmedlaren har kundens uppdrag.

Om förmedlaren endast ska hjälpa kunden med att se över dennes försäkringssituation räcker det med en s.k. informationsfullmakt, vilken ger innehavaren rätt att erhålla information om kundens engagemang hos olika försäkringsgivare. Informationsfullmakten ger inte innehavaren rätt att begära några åtgärder avseende själva försäkringsavtalen.

Om förmedlaren och kunden kommer överens om att förmedlaren ska bistå kunden med skötseln av kundens försäkringar krävs det att kunden skriver under en s.k. förmedlingsfullmakt. Förenklat kan sägas att en förmedlingsfullmakt sätter förmedlaren i kundens ställe och ger rätt att begära åtgärder med kundens försäkringar. Vissa åtgärder kan dock förmedlaren inte utföra för kundens räkning, t ex att ändra ett förmånstagarförordnande eller åta sig att besluta om placeringarna i en personförsäkring.

Sfm har i samråd med försäkringsbolagen tagit fram fullmakter för att skapa trygghet åt alla inblandade parter.
 

Vad är ett uppdragsavtal?

Om en kund och en försäkringsförmedlare beslutar sig för att inleda ett samarbete rekommenderar Sfm att ett uppdragsavtal ingås mellan parterna. I ett sådant avtal kan parterna bland annat reglera innehållet i förmedlarens tjänst, vad kunden skall göra och vilket ansvar respektive part har. Ett skriftligt uppdragsavtal innebär en trygghet både för kunden och för förmedlaren.

 

Läs mer om hur vi arbetar här och våra allmänna leveransvillkor här.

 

Ovanstående text är hämtad från Sfm:s hemsida.


Tillbaka till medlemssidan