Hur får förmedlaren betalt för sitt arbete?

Den som utför en yrkesmässig tjänst har som regel också rätt till ersättning för sitt arbete. Formerna för ersättningen varierar mellan försäkringsförmedlare och beroende på marknadssegment. Försäkringsförmedlaren kan utföra tjänster åt såväl kund som försäkringsgivare och har rätt att erhålla ersättning från båda parter.

Det vanligaste är att förmedlaren erhåller sin ersättning ur den förmedlade produkten, men det förekommer också att kund och förmedlare kommer överens om att ersättning ska betalas på annat sätt.

Inom vissa delar av försäkringsmarknaden är ersättningsformen ofta ett resultat av en förhandling mellan förmedlaren och kunden.

Försäkringsförmedlaren och kunden avtalar om ersättningsform, men om ingen särskild överenskommelse träffats tillämpas vanligen en standardiserad ersättning ur produkten.
 

Provision

Förmedlarens ersättning utgår ofta som provision och är inkluderad i försäkringspremien. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med marknadsföring, förmedling, service och fortlöpande kundkontakter. Sådant arbete skulle annars falla på försäkringsbolaget och premien som kunden betalar för försäkringen är därför samma som om försäkringen skulle ha köpts direkt av försäkringsbolaget.

Provision utgår enbart om en transaktion genomförs, t ex om ett försäkringsavtal ingås.
 

Öppenhet

Förmedlaren är enligt lag skyldig att redovisa priset för förmedlingen. Det innebär att kunden ska få besked om den provision som förmedlaren kommer att erhålla utifrån den försäkringslösning som kunden väljer. Till detta kan komma ersättning för t ex förmedling av placeringstillgångar, kick backs i fonder etc. Förmedlaren ska redovisa intäkterna på eget initiativ och utan att kunden ska behöva efterfråga upplysningen.
 

Arvode

Förmedlaren och kunden kan komma överens om att förmedlarens uppdrag helt eller delvis ska ersättas genom arvode. Storleken på ersättningen bör avtalas i förväg. Om arvode debiteras erhåller sänks vanligtvis premien motsvarande provisionens storlek. Det förekommer också att försäkringsbolag inte betalar provision till försäkringsförmedlare. I dessa fall sänks oftast premien med ett belopp som motsvarar normal provision och förmedlaren ersätts genom arvode från kunden.

Arvodesformen är vanligast när tjänsterna och produkterna är mindre standardiserade och sambandet mellan produkt och rådgivning svagare. Avtalen är som regel löpande och avser tjänster, omfattar risker som fordrar särvillkor, skötsel av försäkringsavtalen, biträde vid skador etc. Som regel är arvodesformen väsentligt dyrare än provisionsersättning vid låga premier, så som vanligtvis är fallet vid konsumentförsäkring.

 

Läs mer om hur vi arbetar här och våra allmänna leveransvillkor här.

 

Ovanstående text är delvis hämtad från Sfm:s hemsida.


Tillbaka till medlemssidan