Innehåll i företagsförsäkringen

 

Bas 1 - Ingår i medlemsavgiften


Ansvarsförsäkring

Försäkringen skyddar företaget mot skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av att verksamheten eller sålda produkter orsakar skada på person eller egendom. Vid skadeståndskrav åtar sig försäkringsgivaren att utreda och förhandla om skadeståndets storlek, föra talan samt betala det skadestånd som försäkringstagaren blir skyldig till.

Överfallsförsäkring

Om personalen i tjänst blir utsatt för fysisk våld kan du med överfallsförsäkringen få ersättning för de personskador som uppkommit. Överfallsförsäkringen täcker även kostnader för läkarvård och förlorad inkomst.

Krisförsäkring

Butikspersonal riskerar att bli utsatta för för våld och hot av olika slag på sina arbetsplatser, till exempel i samband med rån. Krisförsäkringen ersätter behandlingskostnad till följd av t ex. rånskada, överfall eller inbrott. Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad person som drabbas av akut psykisk kris.

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar kund eller besökare till den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller utan självrisk.

Spelansvarsförsäkring

För er som är spelombud ingår spelaransvarsförsäkring om Ni betalar för det via ert medlemskap i Convenience Stores Sweden.

 

 

 

Bas 2


Egendomsförsäkring

Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring som gäller vid plötslig och oförutsedd skada. Egendomen försäkras till fullvärdesbelopp, med begränsningar eller undantag för vissa skador.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen skyddar din rörelse och lämnar ersättning för avbrott som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada t ex brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Försäkringen gäller även för skada genom att någon olovligen gör sig skyldig till dataintrång enligt datalagen.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader för de rättsliga tvister som företaget är inblandad i. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

Post i butikförsäkring

Försäkring för kunders paket som finns i butik innan avhämtning har gjorts. Ersätter vid exempelvis en brand.

Maskinförsäkring

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda yttre eller inre skador i maskinerier och inventarier.

Maskinavbrottsförsäkring

Maskinavbrottsförsäkringen skyddar mot det ekonomiska bortfallet av företagets täckningsbidrag p.g.a det driftsavbrott som uppstår om en försäkrad maskin havererar. Förutsättning för avbrottsersättning är att maskinskadan är ersättningsbar enligt maskinskadevillkoret.


Bas 2 - Tilläggsförsäkringar


Fastighetsförsäkring

Egendomsförsäkringen kan utökas att även omfatta byggnader. Försäkringen gäller med allriskomfattning.

Kyl och frysförsäkring

Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd temperaturförändring eller utströmmande köldmedium på grund av oförutsedd händelse.

Tjänstereseförsäkring

Komplett reseförsäkring som ger egendoms-, läkekostnads- och olycksfallsskydd i samband med tjänsteresor både inrikes och utrikes.

Extrakostnadsförsäkring

Ersätter kostnader för att hålla igång verksamheten efter en egendomsskada. Kan t.ex. vara hyra för ersättningslokal.

Epidemiavbrottsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för avbrott i verksamheten som kan uppstå till följd av smittsam sjukdom. Bra för dig med restaurangverksamhet.

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar försvarskostnader samt eventuellt skadestånd vid krav riktade mot VD och styrelse.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för rätt till ersättning vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada, som drabbar den försäkrade ofrivilligt, genom en plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting.

Villkor

AA:4 - Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner
Svedea grundvillkor-grk10-5-konceptförsäkring
Svedea grundvillkor-grt40_4-tjänstereseförsäkring
Svedea villkor-t102_2-epidemiavbrottsförsäkring
Svedea grundvillkor-grk90_2-kollektiv-olycksfallsförsäkring
Svedea villkor-t164_2-kyl-och-frysförsäkring
Svedea villkor-t171_2-överfallsförsäkring
Svedea villkor T163_3 VDS