Inbrottsskydd

För inbrottsförsäkringen gäller att försäkringslokalen uppfyller mekaniskt inbrottsskydd i lägst skyddsklass 1.

Nedan följer några anvisningar för inbrottsskydd:

Försäkringslokals omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet, m.m) skall i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförande av stöldgods. Detta avser både det byggnadstekniska utförandet och lås- och reglingsanordningar. Dörr, port, lucka i omslutningsyta ska vara låst med godkänd låsenhet.

Ytterligare viktiga punkter att tänka på:

  • Utåtgående dörr ska vara försedd med godtagbar bakkantssäkring.
  • Lås med enbart snedställd låskolv är inte godkänt.
  • Ett godkänt lås får ej ha vred, om vredet ej kan spärras eller frikopplas.
  • I försäkringslokal där datorer till ett värde överstigande 1 pBB förvaras, skall öppningsbart fönster vara stängt och låst med godkänt fönsterlås.

Försäkringsförbundet och Stöldskyddsföreningen anger normer för vad som enligt ovan avses med "godkänd" och "godtagbar". Kontakta gärna en auktoriserad låssmed för vidare information!
 

Råd och anvisningar inbrottsskydd - Skyddsklass 1